Compensatie voor box 3 heffing, of toch weer niet..De vermogensrendementsheffing in box 3 is disproportioneel en in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Dat stelt de advocaat-generaal (AG) van de Hoge Raad. Hij pleit voor een vorm van compensatie als belastingplichtigen door de box 3-heffing hebben ingeteerd op hun vermogen.


De AG meent dat het recht op eigendom wordt geschonden als de af te dragen belasting in box 3 hoger is dan het rendement dat is behaald. De effectieve heffing bedraagt op dit moment 1,2% over het vermogen, terwijl de spaarrentes vaak lager liggen. De belastingplichtige wordt zo gedwongen om in te teren op zijn vermogen, wat volgens de AG een inbreuk is op het recht van eigendom.

Forfaitair rendement leidt tot willekeur

Volgens de AG zijn de politieke en economische omstandigheden zodanig onzeker geworden dat het niet langer redelijk is om te veronderstellen dat je over een langere periode een rendement van 4% haalt over je vermogen. De AG wijst er verder op dat de heffing in box 3 leidt tot willekeur en een onvoorspelbare belastingdruk omdat de heffing gebaseerd is op een forfaitair rendement en niet op werkelijk behaalde rendementen.

Rechtsherstel na interen op vermogen

De AG stelt dat de wetgever de box 3-heffing zodanig aan moet passen dat deze nooit hoger is dan het daadwerkelijk behaalde rendement. Hij adviseert de Hoge Raad zelfs om in te grijpen als de gewenste wetgeving uitblijft. Tot slot zou er in individuele gevallen sprake moeten zijn van rechtsherstel als de heffing in box 3 heeft geleid tot een buitensporige last. Hij laat zich niet echter niet uit over bij welke bedragen of vermogens belastingplichtigen in aanmerking moet komen voor rechtsherstel.

Aangekondigde wijzigingen niet voldoende

Omdat de laatste jaren veel te doen is geweest over de vermogensrendementsheffing, heeft het kabinet aangekondigd box 3 te hervormen met ingang van 2017. De belastingheffing wordt in die plannen echter niet gebaseerd op het door jouw daadwerkelijk behaalde rendement, maar op basis van het gemiddelde van rentestanden en het behaalde rendement op aandelen. Hieruit volgt een fictief rendement waarover je 30% belasting betaalt.Roet in het eten.In een eerste reactie op het advies van de advocaat-generaal (AG) over de box 3-heffing heeft het ministerie van Financiën aangegeven zich hierin niet te kunnen vinden. De vermogensrendementsheffing valt volgens de staatssecretaris binnen de ruime beoordelingsmarge die de wetgever toekomt.Percentage van 4 op langere termijn redelijk

De staatssecretaris vindt het percentage van 4 voor de langere termijn gezien redelijk. Het kan zijn dat het percentage van 4 voor een zekere periode te hoog is, maar daar staat tegenover dat bij aanzienlijk hogere rendementen het percentage te laag is. De wetgever heeft hiervoor bewust gekozen vanwege de robuustheid van de heffing. De belastingheffing op inkomen uit sparen en beleggen als geheel valt volgens hem daarom binnen de ruime beoordelingsmarge van de wetgever.

Oplossing doet afbreuk aan het eenvoudige systeem

De AG wil dat voor elk vermogensbestanddeel afzonderlijk wordt gekeken naar de werkelijk behaalde netto-opbrengst. De staatssecretaris vindt dat daardoor ongelijkheid in het leven ontstaat, doordat het verminderen van de box 3-heffing afhankelijk wordt van de specifieke bezitting en de daarmee behaalde opbrengst. Daarbij vindt hij dat deze door de AG aangedragen oplossing afbreuk doet aan het door de wetgever gewenste eenvoudige systeem voor zowel de belastingplichtigen als de Belastingdienst. De aanpak van de AG zou ten slotte tot vreemde resultaten leiden in gevallen waarin sprake is van tijdelijke waardedalingen. De staatsecretaris vindt dus dat de Hoge Raad de uitspraak van het hof moet bevestigen.

Aanmerken als massaal bezwaar

De staatssecretaris van Financiën heeft al eerder besloten om de bezwaarschriften tegen de heffing in box 3 als massaal bezwaar aan te merken. Heb je geen bezwaar gemaakt, dan krijg je ook geld terug als je aanslag op 26 juni nog niet definitief vaststond en de rechter de heffing in box 3 buitensporig vindt.
(Bron: rendement)


U heeft geen rechten om opmerkingen te plaatsen.

LinkedIn Fin-Nance Consultancy 
LinkedIn Fin-Nance Consultancy 
Facebook Fin-Nance Consultancy
E-mail Fin-Nance Consultancy