Compensatie voor box 3 heffing, of toch weer niet..De vermogensrendementsheffing in box 3 is disproportioneel en in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Dat stelt de advocaat-generaal (AG) van de Hoge Raad. Hij pleit voor een vorm van compensatie als belastingplichtigen door de box 3-heffing hebben ingeteerd op hun vermogen.


De AG meent dat het recht op eigendom wordt geschonden als de af te dragen belasting in box 3 hoger is dan het rendement dat is behaald. De effectieve heffing bedraagt op dit moment 1,2% over het vermogen, terwijl de spaarrentes vaak lager liggen. De belastingplichtige wordt zo gedwongen om in te teren op zijn vermogen, wat volgens de AG een inbreuk is op het recht van eigendom.

Forfaitair rendement leidt tot willekeur

Volgens de AG zijn de politieke en economische omstandigheden zodanig onzeker geworden dat het niet langer redelijk is om te veronderstellen dat je over een langere periode een rendement van 4% haalt over je vermogen. De AG wijst er verder op dat de heffing in box 3 leidt tot willekeur en een onvoorspelbare belastingdruk omdat de heffing gebaseerd is op een forfaitair rendement en niet op werkelijk behaalde rendementen.

Rechtsherstel na interen op vermogen

De AG stelt dat de wetgever de box 3-heffing zodanig aan moet passen dat deze nooit hoger is dan het daadwerkelijk behaalde rendement. Hij adviseert de Hoge Raad zelfs om in te grijpen als de gewenste wetgeving uitblijft. Tot slot zou er in individuele gevallen sprake moeten zijn van rechtsherstel als de heffing in box 3 heeft geleid tot een buitensporige last. Hij laat zich niet echter niet uit over bij welke bedragen of vermogens belastingplichtigen in aanmerking moet komen voor rechtsherstel.

Aangekondigde wijzigingen niet voldoende

Omdat de laatste jaren veel te doen is geweest over de vermogensrendementsheffing, heeft het kabinet aangekondigd box 3 te hervormen met ingang van 2017. De belastingheffing wordt in die plannen echter niet gebaseerd op het door jouw daadwerkelijk behaalde rendement, maar op basis van het gemiddelde van rentestanden en het behaalde rendement op aandelen. Hieruit volgt een fictief rendement waarover je 30% belasting betaalt.Roet in het eten.In een eerste reactie op het advies van de advocaat-generaal (AG) over de box 3-heffing heeft het ministerie van Financiën aangegeven zich hierin niet te kunnen vinden. De vermogensrendementsheffing valt volgens de staatssecretaris binnen de ruime beoordelingsmarge die de wetgever toekomt.Percentage van 4 op langere termijn redelijk

De staatssecretaris vindt het percentage van 4 voor de langere termijn gezien redelijk. Het kan zijn dat het percentage van 4 voor een zekere periode te hoog is, maar daar staat tegenover dat bij aanzienlijk hogere rendementen het percentage te laag is. De wetgever heeft hiervoor bewust gekozen vanwege de robuustheid van de heffing. De belastingheffing op inkomen uit sparen en beleggen als geheel valt volgens hem daarom binnen de ruime beoordelingsmarge van de wetgever.

Oplossing doet afbreuk aan het eenvoudige systeem

De AG wil dat voor elk vermogensbestanddeel afzonderlijk wordt gekeken naar de werkelijk behaalde netto-opbrengst. De staatssecretaris vindt dat daardoor ongelijkheid in het leven ontstaat, doordat het verminderen van de box 3-heffing afhankelijk wordt van de specifieke bezitting en de daarmee behaalde opbrengst. Daarbij vindt hij dat deze door de AG aangedragen oplossing afbreuk doet aan het door de wetgever gewenste eenvoudige systeem voor zowel de belastingplichtigen als de Belastingdienst. De aanpak van de AG zou ten slotte tot vreemde resultaten leiden in gevallen waarin sprake is van tijdelijke waardedalingen. De staatsecretaris vindt dus dat de Hoge Raad de uitspraak van het hof moet bevestigen.

Aanmerken als massaal bezwaar

De staatssecretaris van Financiën heeft al eerder besloten om de bezwaarschriften tegen de heffing in box 3 als massaal bezwaar aan te merken. Heb je geen bezwaar gemaakt, dan krijg je ook geld terug als je aanslag op 26 juni nog niet definitief vaststond en de rechter de heffing in box 3 buitensporig vindt.
(Bron: rendement)


Vooraf ingevulde aangifte voor ondernemers

Ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen voor de aangifte 2015 net als particulieren gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte. Hierdoor is het voor ondernemers ook mogelijk om samen met hun partner de aangifte inkomstenbelasting in te vullen.

Per 1 maart is de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting (tool) voor 2015 beschikbaar op de website van de Belastingdienst. Het voordeel van deze aangifte is dat de belastingplichtige alleen hoeft te controleren of alle gegevens zijn ingevuld en juist zijn. Ondernemers voor de inkomstenbelasting kregen hiervoor geen vooraf ingevulde aangifte en moesten de aangifte doen via de digitale ondernemersportal.  De Belastingdienst heeft dit gewijzigd, zodat deze ondernemers nu ook kunnen profiteren van de vooraf ingevulde gegevens.

Eenvoudig uitstel aanvragen

Ondernemers moeten hierdoor sneller klaar zijn met het invullen van de aangifte. Daarnaast moeten er minder fouten door ontstaan. De vooraf ingevulde aangifte maakt het ook mogelijk dat de ondernemer voor het eerst samen met zijn partner aangifte doet.
Lukt het toch niet om de aangifte op tijd in te dienen, dan is het nu ook eenvoudig om uitstel aan te vragen via MijnBelastingdienst. Onder het tabblad ‘inkomstenbelasting’ is een online formulier te vinden voor het betreffende aangiftejaar. Binnen drie weken stuurt de Belastingdienst een reactie op het uitstelverzoek. Het is tot 1 mei mogelijk om uitstel aan te vragen. 

Hulp nodig

Het is natuurlijk mooi dat je als ondernemer zelf je aangifte inkomstebelasting kunt invullen met de privégegevens al vooraf ingevuld, maar uit de praktijk blijkt dat het odernemersgedeelte, met name de balans en winst en verliesrekening, nog niet zo eenvoudig blijkt te zijn.
Als je er niet uitkomt of er toch een professional naar wilt laten kijken kunt u altijd de hulp inschakelen van Fi-Nance Consultancy. Wij zorgen ervoor dat je aangifte op de juiste wijze wordt ingediend!
Update VAR


 - De voorbereidingsfase zou volgens de gemaakte planning tot 1 april 2016 duren, deze fase is verlengd tot 1 mei 2016. Op deze dag komt de VAR te vervallen en start de implementatiefase.

- De implementatiefase zou volgens het transitieplan voor de uitfasering van de VAR lopen tot 1 januari 2017, volgens de gewijzigde plannen is dit nu 1 mei 2017. Tijdens deze wenperiode zal de Belastingdienst terughoudend zijn bij de handhaving van de nieuwe regels en organisaties ...waar nodig ondersteunen bij de invoering van de nieuwe werkwijze.

-De nieuwe werkwijze met modelovereenkomsten start op 1 mei 2017.? Vaarwel blauwe envelop?
De Belastingdienst gaat steeds meer post digitaal versturen. De blauwe envelop, die dit jaar zijn 100e verjaardag viert, verdwijnt daarmee stap voor stap.Het afscheid van de envelop gebeurt geleidelijk. De eerste berichtenstroom die volledig digitaal gaat is de voorschotbeschikking van Toeslagen in november en december 2015.

De berichtenstromen rondom de aangifte in 2016 gaan komend jaar nog op papier en digitaal. De digitale post wordt verstuurd naar de persoonlijke Berichtenbox op MijnOverheid. Meer informatie hierover staat op belastingdienst.nl/digitalepost.

Voor iedere stroom die overgaat naar volledig digitaal hanteert de Belastingdienst een gewenningsperiode van twee jaar. In deze periode worden berichten zowel op papier als digitaal in de Berichtenbox op MijnOverheid bezorgd.Berichtenbox op MijnOverheidJe ontvangt nu misschien al digitale post in je berichtenbox op MijnOverheid. Heb je nog geen account op MijnOverheid dan is het verstandig om een account aan te maken.

Op belastingdienst.nl/digitalepost staat eenvoudig op een rijtje hoe je dit kan doen.

Mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatie worden geholpen. Dat doet de Belastingdienst zelf of met inzet van andere partijen zoals maatschappelijk dienstverleners.

Voor mensen die hulp nodig hebben, of mensen die juist hulp willen bieden aan een familielid, vriend of de buren, heeft de Belastingdienst alle informatie bijeen gebracht op belastingdienst.nl/digitalepost. Meer informatie over de hulp en ondersteuning die de Belastingdienst aan burgers biedt, staat in het dossier Ondersteuning burgers.

De komende tijd zal de Belastingdienst via de campagne extra aandacht blijven besteden aan de digitalisering van post en het activeren van een account op MijnOverheid.


Nieuwe regels deponeren jaarrekeningNieuwe deadline deponeren jaarrekening


De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat een nieuw jaarrekeningregime toevoegt aan Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: de micro-onderneming. Daarbij veranderen er een aantal bepalingen uit het huidige jaarrekeningenrecht, waaronder de uiterste termijn voor het deponeren van uw jaarrekening. De wetswijzigingen gaan in per 1 januari 2016.Wijzigingen in de huidige jaarrekeningregimes

Vanaf het boekjaar 2016 komt u eerder in aanmerking voor vrijstellingen, waaronder een vrijstelling van de verplichte accountantscontrole. Dit komt doordat u straks eerder valt onder het label kleine onderneming. Op dit moment is een onderneming klein bij een balanstotaal van niet meer dan € 4,4 miljoen en een netto-omzet van niet meer dan € 8,8 miljoen. Het derde criterium is dat er minder dan 50 werknemers zijn. De huidige grens van € 4,4 miljoen is straks € 6 miljoen en de grens van € 8,8 miljoen is straks € 12 miljoen.

Nieuwe deadline deponeren jaarrekening

De termijn waarbinnen u de jaarrekening moet deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK) wijzigt ook. Op dit moment moet u deze rapportage uiterlijk binnen 13 maanden deponeren bij de KvK. Per 1 januari 2016 wordt dit teruggebracht tot 12 maanden. Deze kortere termijn is nodig  omdat de aandeelhouders van bv’s straks vijf maanden uitstel mogen verlenen voor het opmaken van de jaarrekening. Op dit moment is dit zes maanden. 

De introductie van de micro-onderneming

De introductie van de micro-onderneming zorgt ervoor dat u minder snel wordt aangemerkt als middelgrote onderneming. Als u valt onder dit jaarrekeningregime mag u ook gebruikmaken van vrijstellingen. Voor wat betreft de accountantscontrole staat de micro-onderneming gelijk aan de kleine onderneming. Een micro-onderneming mag echter geen gebruik maken van waardering op grond van fair value. Dit mag een kleine onderneming wel. 

Rendement.nl

Te hoge rekening courantschuld is winstuitkeringTe hoge rekening-courantschuld is uitdeling


Komt u de afspraken uit een vaststellingsovereenkomst over een te hoge rekening-courantschuld niet na, dan kan de Belastingdienst de geldverstrekking aanmerken als een uitdeling van winst en bent u daarover dividendbelasting verschuldigd. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland.In deze zaak had een administratiekantoor alle aandelen in de bv. X was in het bezit van alle certificaten van aandelen en was daarnaast bestuurder van het administratiekantoor en de bv. De bestuurder had een rekening-courantschuld met de bv. De hoogte van deze schuld varieerde in de periode 2005 tot 2012 van ruim € 1,5 miljoen tot ruim € 2 miljoen. De inspecteur vond dat te hoog en maakte in 2010 de afspraak dat de schuld in drie jaar tijd moest afnemen tot maximaal € 1,5 miljoen. X kwam deze afspraken echter niet na.

Akkoord met de overeenkomst

Uiteindelijk besloot de fiscus om de afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst stond dat de lening per 31 december 2013 niet meer mocht bedragen dan € 1,5 miljoen. In april 2014 ging de bv akkoord met deze overeenkomst. Op basis van deze overeenkomst legde de inspecteur een naheffingsaanslag dividendbelasting op, omdat de rekening-courantschuld veel hoger was. De bv vond deze naheffingsaanslag niet terecht en stelde dat de overeenkomst onder bedreiging tot stand was gekomen.

Vaststellingsovereenkomst was geldig

De rechtbank ging daar niet in mee. De vordering liep al jaren op, er waren geen zekerheden gesteld, de lening was niet schriftelijk vastgelegd en de bv was eerdere afspraken niet nagekomen. De vaststellingsovereenkomst was dus geldig. Het maakte daarvoor ook niet uit dat de bv op het moment van het sluiten van de overeenkomst al wist dat het niet volledig kon voldoen aan de gestelde voorwaarden. De naheffingsaanslag dividendbelasting bleef in stand.

Schriftelijk vastleggen van de afspraken

Leent u als directeur-grootaandeelhouder van uw bv, dan is het belangrijk om de afspraken schriftelijk vast te leggen en voldoende zekerheden te stellen. Dit kan een eventuele discussie met de Belastingdienst voorkomen.
Rechtbank Gelderland,29 september 2015, ECLI (verkort): 6019


Ook gebruikelijk loon voor parttime dgaGebruikelijk loon geldt ook voor parttimer


Werkt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) slechts parttime voor uw bv, dan geldt toch het volledige gebruikelijk loon als u essentiële werkzaamheden voor uw bv verricht. Dit blijkt uit een recente zaak van Gerechtshof Amsterdam.In deze rechtszaak ging het om een dga die met zijn bv een uitzendbureau dreef. De dga werkte slechts parttime; hij was al jaren arbeidsongeschikt en werkte gemiddeld slechts vijf uur per week. Het meeste werk werd gedaan door zijn vrouw, die zelf geen aandeelhouder van de bv was. De dga kreeg weliswaar betaald, maar dit bedrag bleef ver achter bij het gebruikelijk loon. Zijn vrouw ontving wel een loon dat in de buurt kwam van het gebruikelijk loon. De Belastingdienst vond echter dat de dga zelf ook het gebruikelijk loon moest verdienen. De bv stapte naar de rechter .

Dga vervulde geen ondergeschikte rol in de bv

Uiteindelijk kwam de zaak na terugverwijzing door de Hoge Raad bij Gerechtshof Amsterdam terecht.  Daar gaf de bv opnieuw aan dat de parttime werkende dga niet in aanmerking kwam voor het volledig gebruikelijk loon. Maar het gerechtshof had een andere kijk op de zaak. Volgens de rechter werkte de dga weliswaar parttime, maar vervulde hij geen ondergeschikte rol in de bv. De dga beschikte over deskundigheid die zijn vrouw niet had en verrichtte zo essentiële en leidinggevende werkzaamheden voor de bv. Daarom moest aan de dga toch, ondanks dat de werkzaamheden geen volledige werkweek besloegen, een volledig gebruikelijk loon worden toegekend. Het feitelijke aantal gewerkte uren maakte in dit geval niet uit.

Gebruikelijk loon alleen bij aanmerkelijkbelanghouder

De Hoge Raad oordeelde eerder in deze zaak dat het gebruikelijk loon alleen van toepassing was op de aanmerkelijkbelanghouder. Het maakte in deze zaak niet uit dat de echtgenote van de dga wel bijna het gebruikelijk loon verdiende en dat het ging om een huwelijk in gemeenschap van goederen. Gerechtshof Amsterdam moest de zaak daarom opnieuw beoordelen.
Gerechtshof Amsterdam, 9 juli 2015, ECLI (verkort): 3692

Belastingdienst publiceert eerste voorbeelden BGLEerste voorbeelden alternatief VAR beschikbaar


Recent heeft de Belastingdienst twee voorbeeldovereenkomsten op de website gepubliceerd. Deze overeenkomsten gaan de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen. In die twee situaties is er geen sprake van een dienstbetrekking en hoeft de opdrachtgever dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen.Het is de bedoeling dat de Belastingdienst per 1 januari 2016 gaat werken met een stelsel van modelovereenkomsten voor het beoordelen van de arbeidsrelaties van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het hiertoe ingediende wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties ligt nu nog bij de Eerste Kamer. Het is echter nu al mogelijk om nieuwe en bestaande overeenkomsten door de Belastingdienst te laten beoordelen.

Werken volgens de goedgekeurde overeenkomst

Recent heeft de Belastingdienst de volgende twee voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd:

  • voorbeeldovereenkomst      coördinerende stralingsdeskundige;
  • voorbeeldovereenkomst      docent masterclass.

De opdrachtgever hoeft, als de overeenkomst voldoet aan het model, geen rekening te houden met de loonheffingen zolang de opdrachtgever en opdrachtnemer werken volgens deze goedgekeurde overeenkomst. De gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten zijn voor een specifieke groep opdrachtgevers en zzp’ers bedoeld. Uiteraard kunt u deze overeenkomsten gebruiken als basis voor uw eigen overeenkomsten. Het is dan nog wel belangrijk dat u de overeenkomst ter goedkeuring voorlegt aan de Belastingdienst.

Verschillende voorbeeldovereenkomsten op de website

Op dit moment is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) nog geldig. De Belastingdienst wil de komende maanden verschillende voorbeeldovereenkomsten op de website zetten. Opdrachtgevers en zzp’ers weten daardoor op tijd wat de gevolgen voor de loonheffingen zijn. Het is nu afwachten of het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer komt. 

 

Minder vermogensbelasting betalen in 2017Het kabinet is druk bezig met het uitwerken va de plannen voor prinsjesdag. Ook de belasting die je nu moet betalen over je vemorgen in box 3 is ter sprake gekomen.

VVD en PvdA hebben al overeenstemming bereikt over het verlagen van het fictieve rendement. 
Op dit moment gaat de Belastingdienst ervan uit dat je 4% rendement behaalt over  je vermogen (wat natuurlijk al jaren niet meer reeël is). Je betaalt daar dan 30% belasting over. In de plannen van het kabinet blijft die 30% belasting behouden, maar gaat de Belastingdienst niet langer uit van 4% rendement.

Wijziging van het fictieve rendement

Het fictieve rendement over de eerste € 100.000 komt per 2017 uit op 2,9%. Jaarlijks stelt de fiscus dit rendement opnieuw vast op basis van het gemiddelde van de rentestanden in de voorgaande vijf jaren. Er gaat een fictief rendement van 4,7% gelden voor vermogen van € 100.000 tot € 1.000.000. Bij dit rendement houdt de Belastingdienst niet alleen rekening met de rentestanden, maar ook met de behaalde rendementen op een representatief aandelenpakket. Vermogens boven € 1.000.000 krijgen te maken met een fictief rendement van 5,5%.

Heffingvrije vermogen box 3 omhoog

Daarnaast verhoogt het kabinet het heffingvrije vermogen van € 21.330 naar € 25.000 per persoon. Tot aan dat bedrag geldt dus een vrijstelling voor box 3. Partners mogen dit heffingvrije vermogen verdubbelen en betalen dus over de eerste € 50.000 geen belasting over hun vermogen.

Hou onze website in de gaten voor meer nieuws!Bezwaar heffing box 3 vermogen


Heffing box 3 vermogen


Misschien heb je het al mee gekregen, maar er is nogal wat te doen over de heffing die je moet betalen over je vermogen in box 3. Het zou namelijk in strijd zijn met de Europese regels. Naar aanleiding hiervan is er massaal bezwaar gemaakt door de belastingbetaler.

Vanwege het groot aantal ingediende bezwaarschriften tegen de box 3-heffing heeft de staatssecretaris besloten om deze bezwaarschriften als massaal bezwaar af te behandelen.

Belastingaanslag staat nog niet definitief vast

De behandeling als massaal bezwaar houdt in dat een klein aantal zaken aan de rechter zal worden voorgelegd. Oordeelt de rechter uiteindelijk dat de heffing in box 3 in strijd is met de Europese regels, dan krijg je ook geld terug als je geen bezwaar hebt ingediend maar wel belasting in box 3 hebt betaald. In dat geval moet je aanslag op 26 juni (het moment van het ingaan van het besluit) nog niet definitief vaststaan. Een aanslag is definitief als de bezwaartermijn van zes weken na de datum van de aanslag is verlopen.


Let op! De toezegging van de Belastingdienst heeft alleen betrekking op de vraag of de box 3-heffing op spaarsaldi op zichzelf in strijd is met Europees recht. Wil je ook jouw persoonlijke en individuele omstandigheden in aanmerking nemen, dan moet je wel bezwaar maken. Mail ons voor het Gratis voorbeeld bezwaarschrift


Kom jij in aanmerking?


De toezegging geldt niet voor alle aanslagen inkomstenbelasting maar alleen voor die aanslagen die op 26 juni 2015 nog niet onherroepelijk vaststaan. Dit betekent dat de toezegging geldt voor:


·        alle aanslagen die op 26 juni 2015 nog niet definitief waren opgelegd, maar ook voor;
·        alle aanslagen waarvoor nog bezwaar of beroep liep op 26 juni 2015, en;
·        alle aanslagen waarvan nog niet 6 weken zijn verstreken na aanslagdatum of datum uitspraak bezwaar/beroep.


Alle overige (oudere) aanslagen zullen helaas niet worden herzien als de Belastingdienst geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld. 


Let op! De Tweede Kamer moet nog instemmen met de toezegging van de Staatssecretaris. De verwachting is dat de Tweede Kamer instemt, maar tot die tijd geldt nog een voorbehoud. De toezegging van de Staatssecretaris vervalt namelijk als de Tweede Kamer niet instemt.

Wijziging bijtellingstarieven 2017Medewerkers die privékilometers rijden met een auto van de zaak gaan waarschijnlijk onder het bijtellingstarief van 22% vallen. Alleen voor volledig elektrische auto’s blijft het verlaagde tarief van 4% gelden. Dit blijkt uit de Autobrief II die onlangs werd gepubliceerd.


Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de maatregelen die staatssecretaris Wiebes van Financiën presenteert in de Autobrief II (pdf), zijn er per 2019 nog maar twee bijtellingscategorieën voor het privégebruik van de auto van de zaak. De meeste auto’s vallen dan onder het 22%-tarief. Voor privégebruik van volledig elektrische auto’s blijft de bijtelling 4%. Deze lage bijtelling geldt over de eerste € 50.000 van de aanschafwaarde van de auto.
Daarnaast komt per 2017 de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor hybride auto’s te vervallen en geldt deze alleen nog maar voor elektrische auto’s. Hybride auto’s gaan in een paar jaar stapsgewijs steeds meer motorrijtuigenbelasting betalen. Verder gaan oude dieselauto’s ook meer motorrijtuigenbelasting betalen.


Bijtellingstarieven stapsgewijs aangepast

De nieuwe bijtellingspercentages gaan niet gelden voor lopende contracten (er geldt een maximum van zestig maanden). Daarvoor blijven de regels van kracht die van toepassing waren op het moment dat het contract werd afgesloten. Je krijgt dus alleen met de nieuwe bijtellingscategorieën te maken bij het afsluiten van nieuwe (lease)contracten per 2017.
De aanpassing van de bijtellingstarieven gebeurt niet in één klap, maar stapsgewijs. Daarbij geldt:

LinkedIn Fin-Nance Consultancy 
LinkedIn Fin-Nance Consultancy 
Facebook Fin-Nance Consultancy
E-mail Fin-Nance Consultancy